Algenamic 40 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V591777
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigdogcat

Samenstelling

Per ml:
tolfenamzuur 40 mg

Wachttijden

Rund:

Intramusculair:
vlees en slachtafval: 12 dg
melk: 0 uur

Intraveneus:
vlees en slachtafval: 4 dg
melk: 24 uur

Varken: vlees en slachtafval: 16 dg

Indicaties

Rund:

 • als aanvulling bij het verminderen van acute ontstekingen geassocieerd met respiratoire aandoeningen;
 • als aanvulling bij de behandeling van acute mastitis.

Varken:

 • als aanvulling bij de behandeling van het metritis-mastitis-agalactia syndroom.

Hond:

 • behandeling van inflammatoire en pijnlijke postoperatieve syndromen;
 • vermindering van postoperatieve pijn.

Kat:

 • als aanvulling bij de behandeling van bovenste luchtwegaandoeningen in combinatie met antimicrobiële therapie, indien nodig.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK: 4475-356
  Flacon 250 ml / CNK: 4475-349

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair en intraveneus

  • als aanvulling bij het verminderen van acute ontstekingen geassocieerd met respiratoire aandoeningen: 2 injecties van 2 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 20 kg LG per injectie), intramusculair in de hals, met 48 uur tussentijd. Dien niet meer dan 20 ml toe per injectieplaats;
  • als aanvulling bij de behandeling van acute mastitis: 4 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 10 kg LG) IV als éénmalige dosering.

  Varken:
  Intramusculair

  • als aanvulling bij de behandeling van het metritis-mastitis-agalactia syndroom: 2 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 20 kg LG), intramusculair in de hals, als éénmalige dosering. Dien niet meer dan 20 ml toe per injectieplaats.

  Hond:
  Intramusculair en subcutaan

  • behandeling van inflammatoire en pijnlijke postoperatieve syndromen: 4 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 10 kg LG) intramusculair of subcutaan. De behandeling kan eventueel na 24 uur herhaald worden;
  • vermindering van postoperatieve pijn: 4 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 10 kg LG), intramusculair, als éénmalige dosering, een uur voor de inductie van de anesthesie.

  Kat:
  Subcutaan

  • Als aanvulling bij de behandeling van bovenste luchtwegaandoeningen in combinatie met antimicrobiële therapie, indien nodig: 4 mg tolfenamzuur per kg LG (overeenkomend met 1 ml diergeneesmiddel per 10 kg LG), subcutaan. De behandeling kan eventueel na 24 uur herhaald worden. Niet voor intramusculair gebruik bij katten.

  Bij dieren met laag gewicht is het raadzaam om spuiten van het insuline-type te gebruiken om correct te kunnen doseren. De stop kan tot 50 keer veilig worden aangeprikt voor de 250ml injectieflacons, en tot 25 keer voor de 20ml en 100ml injectieflacons. De gebruiker moet de meest passende injectieflacon kiezen naargelang de te behandelen doeldiersoort.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • gebruik bij dieren met hartaandoeningen, verminderde leverfunctie of acute nierinsufficiëntie;
  • gebruik bij ulceraties of intestinale bloedingen of in geval van bloeddyscrasie;
  • intramusculair gebruik bij katten.
 • Bijwerkingen

  In zeldzame gevallen kunnen kalveren collaps vertonen na snelle intraveneuze injectie. Wanneer het diergeneesmiddel intraveneus toegediend wordt, dient dit langzaam te gebeuren. Bij de eerste aanwijzingen voor intolerantie moet het injecteren gestopt worden.

  Anorexie, braken, diarree of bloed in de ontlasting kan voorkomen bij honden en katten. Polyurie en polydipsie kan voorbijgaand voorkomen. In de meeste gevallen verdwijnen deze symptomen gewoonlijk spontaan na het staken van de behandeling.

  Lokale reacties kunnen voorkomen op de injectieplaats.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Vetpharma Animal Health, S.L.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken oud, of in oudere dieren, kan een additioneel risico met zich meebrengen. Indien dergelijk gebruik niet voorkomen kan worden, kan het noodzakelijk zijn de dosering te reduceren en is zorgvuldig klinisch management essentieel. Er moet rekening gehouden worden met verminderde metabolisatie en excretie bij deze dieren.

Vermijd gebruik in gedehydreerde, hypovolemische of hypotensieve dieren aangezien er een risico is op verhoogde renale toxiciteit.

Gelijktijdige toediening van potentiele nefrotoxische middelen moet voorkomen worden.

Het verdient de voorkeur het diergeneesmiddel niet toe te dienen aan dieren die algehele anesthesie ondergaan voordat ze volledig hersteld zijn.

Wanneer onwenselijke effecten voorkomen tijdens de behandeling (anorexie, braken, diarree, aanwezigheid van bloed in ontlasting) moet u contact opnemen met uw dierenarts voor advies en moet de mogelijkheid om te stoppen met de behandeling overwogen worden.

Bij honden kan de mate van pijnstilling na preoperatieve toediening beïnvloed worden door de ernst en duur van de operatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Het diergeneesmiddel kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) of voor benzyl alcohol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Dien het diergeneesmiddel met voorzichtigheid toe om accidentele zelfinjectie te voorkomen. In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Dit diergeneesmiddel kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de huid of ogen. In geval van accidenteel contact, spoel onmiddellijk de blootgestelde zone met overvloedig zuiver water.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Runderen en varkens: uit laboratoriumonderzoek bij de rat en het konijn zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten. Uit peri- en postnatale onderzoeken uitgevoerd bij de rat is naar voren gekomen dat tolfenamzuur geen invloed heeft op de ontwikkeling van de levensvatbaarheid, de drachtindex of het vóórkomen van misvormingen.

Katten en honden: de veiligheid van het diergeneesmiddel in katten en honden is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.
Gebruik wordt afgeraden tijdens dracht of lactatie.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen of met een interval van 24 uur daartussen. Andere NSAIDs, diuretica, anticoagulantia en substanties met een hoge affiniteit voor plasmaeiwitten kunnen concurreren voor binding en toxische effecten veroorzaken.

Niet toedienen samen met anticoagulantia.

Vermijd gelijktijdige toediening met potentieel nefrotoxische middelen.

Niet toedienen samen met glucocorticoïden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Tolerantiestudies in runderen hebben aangetoond dat een dosis die 4 maal hoger is dan de therapeutische dosis (16mg/kg LG) de veiligheidsmarge bij toediening van het diergeneesmiddel kan vormen.

Bij doseringen van 18 en 20 mg/kg LG (4,5 en 5 keer de therapeutische dosis), werden voorbijgaande signalen van toxiciteit op centraal niveau waargenomen, in de vorm van agitatie, evenwichtsstoornissen en motorische incoördinatie.

Er waren significante variaties in de hematologische en biochemische parameters die overeenkwamen met voorbijgaande wijzigingen van de spijsverterings- en leverfuncties.

Bij varkens wordt tolfenamzuur goed verdragen (tot 5 maal hoger dan de therapeutische dosis), hoewel er aanvankelijk heftige reacties op de injectieplaats kunnen optreden die spontaan herstellen binnen 7 – 14 dagen.

In geval van overdosering bij honden en katten kunnen de symptomen beschreven in de sectie Bijwerkingen verergerd optreden. In dat geval is het aanbevolen de behandeling te staken en een symptomatische behandeling te starten.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.