Doxylin® 50% WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V263916 (pot)
BE-V435723 (emmer)
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcock

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 433 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 500 mg

Wachttijden

Niet-herkauwend kalf: vlees en slachtafval: 7 dg

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg

Kip: vlees en slachtafval: 5 dg

Niet voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren.
Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Behandeling van de volgende gespecificeerde infecties van de luchtwegen en het maagdarmstelstel veroorzaakt door micro-organismen gevoelig voor doxycycline.

Niet-herkauwend kalf:

 • bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Kip:

 • infecties van de luchtwegen veroorzaakt door Mycoplasma spp, Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum en Bordetella avium;
 • enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens en Clostridium colinum.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg / CNK: 2912-871
  Emmer 5 kg / CNK: 3041-753

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Niet-herkauwend kalf:
  Oraal, via de kunstmelk of het drinkwater

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen, verdeeld over 2 toedieningen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater

  25 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor tetracyclines of voor één van de hulpstoffen;
  • ernstige lever- of nierinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: pot: 36 maanden; emmer: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Voor toediening via het drinkwater moet de juiste dagelijkse hoeveelheid product worden berekend, op basis van de aanbevolen hoeveelheid en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren aan de hand van de volgende formule:

mg product/kg lichaamsgewicht/dag x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren/gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier = …. mg product per liter drinkwater

Om een correcte dosering te garanderen, moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden berekend. De opname van gemedicineerd water is afhankelijk van de klinische toestand van de dieren. Om de juiste dosering te verkrijgen, moet de concentratie in het drinkwater mogelijk worden aangepast. Het gebruik van correct geijkte weegapparatuur wordt aanbevolen als gedeelten van de verpakkingen worden gebruikt. De dagelijkse hoeveelheid moet zodanig aan het drinkwater worden toegevoegd dat alle medicatie in 24 uur wordt ingenomen.

Gemedicineerd drinkwater moet elke 24 uur vers worden bereid.

Het wordt aanbevolen een geconcentreerde stockoplossing te bereiden – ongeveer 100 gram van het middel per liter drinkwater – en deze zo nodig verder te verdunnen tot therapeutische concentraties. In plaats daarvan kan de geconcentreerde oplossing ook worden gebruikt in een wateraangedreven medicator voor proportionele toediening.

De gemedicineerde kunstmelk dient direct te worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten van micro-organismen afkomstig van zieke dieren op een veehouderij sterk aanbevolen.

Er is een hoog resistentiepercentage van uit kippen geïsoleerde E. coli tegen tetracyclines gedocumenteerd. Daarom mag het middel alleen voor de behandeling van door E. coli veroorzaakte infecties worden gebruikt nadat gevoeligheidstesten zijn uitgevoerd. Resistentie tegen tetracyclines is ook gerapporteerd pathogenen in varkens (A. pleuropneumoniae, S. suis) en pathogenen in kalveren (Pasteurella spp) in sommige EU-landen.

Aangezien eradicatie van de doelpathogenen mogelijk niet wordt bereikt, moet het geneesmiddel worden gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, zoals goede hygiëne, adequate ventilatie en geen overbevolking.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- of verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

In verband met stapeling van doxycycline in jong botweefsel, dient het product terughoudend te worden gebruikt tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet toedienen in combinatie met bactericide antibiotica, zoals penicillines en cefalosporines.

Tetracyclines kunnen kationen (bv. Mg, Mn, Fe en Al) cheleren en dit kan leiden tot verminderde biologische beschikbaarheid.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In kalveren kan acute, soms fatale myocardiale degeneratie optreden na eenmalige of herhaalde toediening. Omdat dit vaak veroorzaakt wordt door overdosering, is het belangrijk om de dosering nauwkeurig af te wegen.

Onverenigbaarheden

In afwezigheid van compatibiliteitsstudies dient dit product niet vermengd te worden met andere diergeneesmiddelen.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.