Doraflox® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V392971
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per ml:
enrofloxacine 100 mg

Wachttijden

Rund:

Intraveneus: vlees en slachtafval: 5 dg; melk: 3 dg

Subcutaan: vlees en slachtafval: 12 dg; melk: 4 dg

Varken:

Vlees en slachtafval: 13 dg

Indicaties

Rund:

 • behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica en Mycoplasma spp;
 • behandeling van acute ernstige mastitis veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli;
 • behandeling van infecties van het spijsverteringskanaal veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli;
 • behandeling van septicemie veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli;
 • behandeling van acute mycoplasma gerelateerde artritis ten gevolge van voor enrofloxacine gevoelige stammen van Mycoplasma bovis bij runderen jonger dan 2 jaar.

Varken:

 • behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Pasteurella multocida, Mycoplasma spp en Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • behandeling van infecties van de urinewegen veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli;
 • behandeling van postpartum dysgalactiaesyndroom, PDS (MMA-syndroom) veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli en Klebsiella spp;
 • behandeling van infecties van het spijsverteringskanaal veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli;
 • behandeling van septicemie veroorzaakt door voor enrofloxacine gevoelige stammen van Escherichia coli.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK: 2935-252

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  • Algemeen:
   Traag intraveneus, subcutaan
   Eenmaal daags 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.
  • Acute mycoplasma gerelateerde artritis ten gevolge van voor enrofloxacine gevoelige stammen van Mycoplasma bovis bij runderen jonger dan 2 jaar:
   Traag intraveneus, subcutaan
   Eenmaal daags 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht), gedurende 5 dagen.
  • Acute mastitis veroorzaakt door Escherichia coli:
   Traag intraveneus
   Eenmaal daags 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht), gedurende twee achtereenvolgende dagen.
   De tweede dosis kan toegediend worden via de subcutane toedieningsweg. In dit geval is de wachttermijn na subcutane toediening van toepassing.

  Er dient niet meer dan 10 ml per subcutane injectieplaats te worden toegediend.

  Varken:

  • Algemeen:
   Intramusculair
   Eenmaal daags 2,5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,5 ml per 20 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.
  • Infectie van het spijsverteringskanaal of septicaemie veroorzaakt door Escherichia coli:
   Intramusculair
   Eenmaal daags 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.

  Bij varkens moet de injectie in de nek bij de oorbasis worden gegeven.

  Er dient niet meer dan 3 ml per intramusculaire injectieplaats te worden toegediend.

  Herhaalde injecties dienen op verschillende injectieplaatsen worden toegediend.

  Teneinde een juiste dosering te bepalen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. Dit om onderdosering te voorkomen.

  De stop moet niet meer dan 20 keer worden doorgeprikt.

 • Contra-indicaties
  • gebruik als profylaxe;
  • resistentie/kruisresistentie tegen (fluoro)quinolonen;
  • overgevoeligheid voor fluoroquinolonen of voor één van de hulpstoffen;
  • gebruik bij paarden in de groeifase vanwege mogelijke funeste beschadiging van het gewrichtskraakbeen.
 • Bijwerkingen

  Lokale weefselreacties op de injectieplaats kunnen soms optreden. Normale steriele voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen.

  In runderen kunnen soms gastro-intestinale verstoringen optreden.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Beschermen tegen licht.
  Niet in de vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Er zijn degeneratieve veranderingen waargenomen van gewrichtskraakbeen bij kalveren die gedurende 14 dagen een orale behandeling met 30 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht ontvingen.

De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Herhaalde injecties dienen op verschillende plaatsen te worden toegediend.

Enrofloxacine dient met voorzichtigheid te worden gebruikt in epileptische dieren of dieren met nierdysfunctie.

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening te worden gehouden met officieel en nationaal beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen, die slecht hebben gereageerd of waarvan wordt verwacht dat ze slecht reageren op andere groepen antimicrobiële middelen.

Indien mogelijk dienen fluoroquinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten.

Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC, kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen enrofloxacine verhogen en de effectiviteit van de behandeling met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Het gebruik van enrofloxacine bij lammeren in de groei in de aanbevolen dosering gedurende 15 dagen veroorzaakte histologische veranderingen van het gewrichtskraakbeen, die niet gepaard gingen met klinische verschijnselen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Het diergeneesmiddel is een basische oplossing. Was spatten direct van de huid of uit de ogen met water.

Eet, drink of rook niet tijdens gebruik van het product.

Accidentele zelfinjectie moet worden vermeden. Als accidentele zelfinjectie plaatsvindt, moet direct medisch advies ingewonnen worden.

Direct contact met de huid dient te worden vermeden in verband met sensibilisatie, contactdermatitis en mogelijke overgevoeligheidsreacties. Draag handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Er zijn geen beperkingen voor het gebruik van dit product tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Bij gelijktijdige toediening van macroliden en tetracyclinen kunnen antagonistische effecten optreden. Enrofloxacine kan interfereren met het metabolisme van theofylline door verlaging van de theofyllineklaring, resulterend in verhoogde plasmaspiegels van theofylline.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De aanbevolen dosering niet overschrijden. Bij accidentele overdosering (lethargie, anorexie) is er geen antidoot en dient de behandeling symptomatisch te zijn. Er waren geen symptomen van overdosering waargenomen in varkens na toediening van het product in vijfmaal de aanbevolen therapeutische dosis.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.