Flordofen® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V462133
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per ml:
florfenicol 100 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 20 dg

Indicaties

Varken:

Behandeling en preventie op groepsniveau waar klinische symptomen aanwezig zijn van respiratoire aandoeningen in varkens geassocieerd met Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida gevoelig voor florfenicol.

De aanwezigheid van de ziekte moet zijn vastgesteld in het koppel voordat preventieve behandeling wordt gestart.

 

Overige details

 • Verpakking

  Fles 1 L / CNK: 3235-645
  Can 5 L / CNK: 3310-356

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij beren bestemd voor de fok;
  • overgevoeligheid voor florfenicol of de hulpstof.
 • Bijwerkingen

  Een lichte afname van de waterconsumptie door de dieren, donkerbruine faeces en obstipatie kunnen worden gezien tijdens behandeling. Zeer vaak waargenomen bijwerkingen zijn voorbijgaande diarree en/of perianaal en rectaal erytheem/oedeem. Deze bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard. In enkele van de aangedane dieren kan prolaps van het rectum worden gezien, die zonder behandeling over gaat.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning/reconstitutie volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Gebaseerd op de geadviseerde dosering en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren, dient de exacte dagelijkse hoeveelheid van het diergeneesmiddel te worden berekend volgens de volgende formule:

…mg product/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier

= …mg product per liter drinkwater

De juiste hoeveelheid gemedicineerd drinkwater moet worden klaargemaakt gebaseerd op de dagelijkse waterconsumptie. Om een juiste dosering te garanderen, moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig als mogelijk worden bepaald. Om onder- en overdosering te voorkomen, moeten de te behandelen dieren in groepen met vergelijkbaar lichaamsgewicht worden ingedeeld en moet de dosering voor elke groep individueel worden berekend.

Voor de bulktank: om varkens te behandelen die 10% van hun lichaamsgewicht drinken, in een dosis van 10 mg/kg: voeg de florfenicoloplossing aan het drinkwater in de bulktank toe. Gebruik één fles (500 ml) of florfenicoloplossing voor elke 500 liter water, één fles (1 liter) florfenicoloplossing voor elke 1 000 liter water of gebruik één can (5 liter) florfenicoloplossing voor elke 5 000 liter water en meng grondig.

Voor het proportioneerapparaat: om 5 000 kg varken te behandelen die 10% van hun lichaamsgewicht drinken, in een dosis van 10 mg/kg

1. Giet de inhoud van één fles/can florfenicol oplossing in het proportioneerapparaat en verdun als volgt met drinkwater:

Fles / CanHoeveelheid drinkwater
500 ml50 L
1 L100 L
5 L500 L

2. Meng grondig.

3. Zet het proportioneerapparaat op 10%.

4. Zet het proportioneerapparaat aan.

Waarschuwing: oplossingen met concentraties hoger dan 1,2 g florfenicol per liter kunnen precipiteren.

De opname van gemedicineerd water is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de klinische toestand van de dieren en de lokale condities zoals omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Om de juiste dosering te verkrijgen, moet de wateropname worden gemonitord en de concentratie florfenicol daarop worden afgesteld. Indien het niet mogelijk is om voldoende opname van gemedicineerd water te bewerkstelligen, dienen de dieren parenteraal te worden behandeld.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De behandelde varkens moeten onder speciale observatie worden geplaatst. Op elk van de vijf behandeldagen dient er geen ongemedicineerd drinkwater te worden gegeven totdat de volledige dagelijkse hoeveelheid gemedicineerd drinkwater door de varkens is opgedronken.

Als er geen tekenen van verbetering zichtbaar zijn na drie dagen behandelen, moet de diagnose worden beoordeeld en, indien nodig, de behandeling worden aangepast.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen florfenicol verhogen.

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt, dient rekening gehouden te worden met het officiële en lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

De behandeling moet niet langer dan vijf dagen duren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor florfenicol of polyethyleenglycolen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidenteel contact met de huid, spoel met water. In geval van contact met de ogen, spoel direct met veel water. Een persoonlijke beschermingsbril moet worden gedragen tijdens het hanteren van het diergeneesmiddel.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij dieren zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op embryotoxische of foetotoxische effecten.

De veiligheid van het diergeneesmiddel in zeugen is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering kunnen een verminderde gewichtstoename, voedsel- en waterconsumptie en perianaal erytheem, oedeem en een verandering van enkele hematologische en biochemische parameters indicatief voor dehydratie worden gezien.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd. Niet gebruiken met gechloreerd water.

Andere voorzorgsmaatregelen

Om eventuele negatieve effecten op algen en mogelijke verontreiniging van het grondwater te voorkomen, moet de mest van behandelde varkens niet worden verspreid op het land zonder verdunning met mest van onbehandelde varkens. Mest van behandelde varkens moet worden verdund met minstens 5 keer het gewicht van mest van onbehandelde varkens voordat het kan worden verspreid op bouwland.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.