Melovem® 5 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
Eu/2/09/098/001
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 5 mg

Wachttijden

Rund (kalf, jongvee): vlees en slachtafval: 15 dg

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund (kalf, jongvee):

 • acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee;
 • diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee;
 • verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varken:

 • niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen;
 • post-operatieve pijn bij kleine chirurgische ingrepen aan weke delen, zoals castratie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK: 2643-245

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund (kalf, jongvee):

  • Subcutaan
   0,5 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 10 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig, in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.

  Varken:

  • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat:
   Intramusculair
   0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml product per 25 kg lichaamsgewicht), eenmalig.
   Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven. Aanbevolen wordt de tweede injectie op een andere plaats toe te dienen aangezien de verdraagzaamheid op de injectieplaats alleen beoordeeld is bij eenmalige injectie.
  • Vermindering van post-operatieve pijn:
   Intramusculair
   0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,4 ml product per 5 kg lichaamsgewicht), eenmalig toedienen voor de operatie.

  Voorzichtigheid is geboden betreffende het nauwkeurig doseren, inclusief het gebruik van een geschikt toedieningsinstrument en een zorgvuldige schatting van het lichaamsgewicht.
  Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

 • Contra-indicaties
  • een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen;
  • aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale laesies;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen;
  • gebruik bij dieren jonger dan één week (voor de behandeling van diarree bij rundvee);
  • gebruik bij varkens jonger dan 2 dagen oud.
 • Bijwerkingen

  In klinische studies werd regelmatig een zwelling van voorbijgaande aard gerapporteerd na subcutane toediening bij rundvee. Deze zwelling op de injectieplaats kan pijnlijk zijn.

  In klinische studies werd een zwelling van voorbijgaande aard gerapporteerd na intramusculaire toediening bij varkens.

  In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Bewaar flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling van kalveren met Melovem®, 20 minuten voorafgaand aan het onthoornen, vermindert post-operatieve pijn. Melovem® alleen geeft onvoldoende pijnverlichting tijdens het onthoornen.

Voor het verkrijgen van voldoende pijnverlichting tijdens operatie is co-medicatie met een geschikt verdovend middel nodig.

Behandeling van biggen met Melovem® voorafgaand aan castratie vermindert post-operatieve pijn. Voor het verkrijgen van pijnverlichting tijdens chirurgie is co-medicatie met een geschikt anestheticum/sedativum nodig.

Voor het verkrijgen van de grootst mogelijke pijnverlichting na operatie, wordt geadviseerd Melovem® 30 minuten voor chirurgisch ingrijpen toe te dienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan een potentieel risico op nefrotoxiciteit bestaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Accidentele zelfinjectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Rund: kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Varken: kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.