Sodium Salicyl® 80% WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V351477 (Emmer)
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per gram:
salicylzuur 690 mg
overeenkomend met natrium salicylaat 800 mg

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg

Varken: vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (kalf):

 • ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zo nodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).

Varken:

 • behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige antibioticumtherapie.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 5 kg / CNK: 2673-937

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via de kalvermelk of het drinkwater

  40 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht éénmaal daags (overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 1 – 3 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater

  35 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 43,75 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties
  • ernstige hypoproteïnaemie, lever- en nieraandoeningen;
  • gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen;
  • een verstoorde bloedvorming of bloedstolling of een verhoogde neiging tot bloedingen;
  • gebruik bij pasgeboren dieren of kalveren die jonger zijn dan 2 weken;
  • gebruik bij biggen die jonger zijn dan 4 weken;
  • overgevoeligheid voor natrium salicylaat of de hulpstof.
 • Bijwerkingen

  Gastro-intestinale irritatie kan voorkomen, vooral bij dieren met een reeds bestaande maagdarmziekte. Dergelijke irritatie kan klinisch tot uiting komen door de productie van zwarte mest ten gevolge van bloedverlies in het maagdarmkanaal.

  Incidenteel kan de normale bloedstolling worden geremd. Indien dit gebeurt, is dit omkeerbaar en vermindert het effect binnen ongeveer 7 dagen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na oplossing in het drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na oplossing in de kalvermelk: 4 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Aangezien natrium salicylaat de bloedstolling kan remmen, is het af te raden chirurgische ingrepen die niet spoedeisend zijn uit te voeren binnen 7 dagen na beëindiging van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor natrium salicylaat of verwante stoffen (bijv. aspirine) of hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen kan voorkomen.

Tijdens het bereiden en mengen van het product dient rechtstreeks contact met de huid en de ogen te worden vermeden, evenals rechtstreekse inhalatie van het poeder. Aangeraden wordt handschoenen, een veiligheidsbril en een stofmasker te dragen.

Let vooral goed op bij het openen van de emmer. In geval van contact met de huid, dient deze onmiddellijk met water gewassen te worden.

In geval van accidentele blootstelling van de ogen, wordt de gebruiker geadviseerd het aangedane oog gedurende 15 minuten onder stromend water te spoelen. Indien de irritatie aanhoudt dient een arts te worden geraadpleegd.

Tijdens toediening van het diergeneesmiddel als gereconstitueerd product in drinkwater of melk(substituut) aan de dieren, dient aanraking met de huid te worden voorkomen door het dragen van handschoenen. In geval van contact met de huid, dient deze onmiddellijk met water te worden gewassen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij ratten zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene en foetotoxische effecten.

Salicylzuur dringt door de placenta heen en wordt met de melk uitgescheiden.

Aangezien de halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. Bovendien wordt de aggregatie van bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat een ongunstige situatie is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede.

Uit bepaalde studies blijkt ook dat de bevalling vertraagd wordt.

Niet gebruiken tijdens de dracht en de lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen (bijv. aminoglycosiden) dient te worden vermeden.

Salicylzuur wordt in sterke mate aan plasma (albumine) gebonden en treedt in competitie met een reeks geneesmiddelen op bindingsplaatsen van plasmaproteïnen (bijv. ketoprofen).

Er zijn gevallen gerapporteerd van een versnelde plasmaklaring van salicylzuur wanneer het wordt toegediend in combinatie met corticosteroïden, mogelijk te wijten aan inductie van het metabolisme van salicylzuur.

Gelijktijdig gebruik met andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) is af te raden wegens het verhoogde risico op maagdarmzweren.

Geneesmiddelen met een bekend effect op de bloedstolling mogen niet worden gebruikt in combinatie met natrium salicylaat.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Kalveren verdragen doseringen tot 80 mg/kg gedurende 5 dagen of 40 mg/kg gedurende 10 dagen, zonder enig ongewenst effect.

Varkens verdragen doseringen tot 175 mg/kg gedurende ten hoogste 10 dagen, zonder significante ongewenste effecten.

In geval van acute overdosering, resulteert intraveneuze infusie van bicarbonaat in een snellere uitscheiding van salicylzuur door alkalisering van de urine, wat tevens nuttig kan zijn om de (secundaire metabole) acidose te corrigeren.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.