Tildosin® 300 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V347681
Op diergeneeskundig voorschrift
Toediening uitsluitend door een dierenarts

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowsheep

Samenstelling

Per ml:
tilmicosine 300 mg

Wachttermijn

Rund: (orgaan)vlees: 70 dg; melk: 36 dg

Schaap: (orgaan)vlees: 42 dg; melk: 18 dg

Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend, mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.

Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend, mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.

Indicaties

Rund:

  • behandeling van luchtwegaandoeningen geassocieerd met Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida;
  • behandeling van interdigitale necrobacillosis (tussenklauwontsteking).

Schaap:

  • behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida;
  • behandeling van rotkreupel veroorzaakt door Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum;
  • behandeling van acute mastitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus en Mycoplasma agalactiae.

Overige details

  • Verpakking

    Flacon 100 ml / CNK: 3274-461

  • Farmaceutische vorm

    Oplossing voor injectie

  • Dosering

    Rund:
    Uitsluitend subcutaan

    10 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 30 kg lichaamsgewicht).

    Zuig de vereiste dosis op uit de injectieflacon en verwijder de naald van de spuit. Laat de naald in de injectieflacon. Laat, als een groep dieren moet worden behandeld, de naald in de injectieflacon om de volgende doses op te zuigen. Zet het dier vast en breng een afzonderlijke naald subcutaan in op de injectieplaats, bij voorkeur in een huidplooi op de ribben achter de schouder. Zet de spuit op de naald en injecteer onder in de huidplooi.

    Injecteer niet meer dan 20 ml per injectieplaats.

    Schaap:
    Uitsluitend subcutaan

    10 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 30 kg lichaamsgewicht).

    Het is belangrijk om de lammeren zorgvuldig te wegen om een overdosis te voorkomen. Het gebruik van een spuit van 2 ml of kleiner bevordert een nauwkeurige dosering.

    Zuig de vereiste dosis op uit de injectieflacon en verwijder de naald van de spuit. Laat de naald in de injectieflacon. Zet het schaap vast, terwijl u zich over het dier heen buigt en breng een afzonderlijke naald subcutaan in op de injectieplaats, bij voorkeur in een huidplooi op de ribben achter de schouder. Zet de spuit op de naald en injecteer onder in de huidplooi. Injecteer niet meer dan 2 ml per injectieplaats.

    Indien binnen 48 uur geen verbetering optreedt, dient de diagnose bevestigd te worden.

    Vermijd contaminatie van de injectieflacon tijdens gebruik. De injectieflacon dient visueel geïnspecteerd te worden op vreemde deeltjes en/of abnormaal uiterlijk. Indien een van beide wordt waargenomen, dient de injectieflacon weggegooid te worden.

  • Contra-indicaties
    • intraveneuze of intramusculaire toediening;
    • toediening aan lammeren van minder dan 15 kg;
    • toediening aan varkens, paarden, ezels, geiten en primaten;
    • overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of één van de hulpstoffen.
  • Bijwerkingen

    Af en toe komt een zachte, diffuse zwelling op de injectieplaats voor, maar deze verdwijnt binnen vijf tot acht dagen. In zeldzame gevallen zijn gebrek aan coördinatie en stuipen waargenomen.

    Bij runderen trad de dood op na een eenmalige intraveneuze injectie van 5 mg/kg lichaamsgewicht en na subcutane injecties van 150 mg/kg lichaamsgewicht met 72 uur tussenpoos. Intramusculaire injectie van 20 mg/kg lichaamsgewicht veroorzaakte sterfte bij varkens. Schapen stierven na een eenmalige intraveneuze injectie van 7,5 mg/kg lichaamsgewicht.

  • Bewaarcondities en houdbaarheid

    Bewaren beneden 25 °C.
    Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
    Niet invriezen.
    Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
    Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.

  • Registratiehouder

    Vetpharma Animal Health, S.L.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Schaap:

Uit de klinische onderzoeken bleek geen bacteriologische genezing bij schapen met acute mastitis veroorzaakt door Staphyloccocus aureus en Mycoplasma agalactiae.

Niet toedienen aan lammeren van minder dan 15 kg, omdat er risico op toxiciteit door een overdosis bestaat.

Het is belangrijk om de lammeren zorgvuldig te wegen om overdosering te voorkomen. Het gebruik van een spuit van 2 ml of kleiner bevordert een nauwkeurige dosering.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Bij gebruik van het product dient rekening gehouden te worden met het officiële, nationale en regionale antimicrobiële beleid.

Gebruik geen apparatuur voor automatische injectie, om zelfinjectie te voorkomen.

Waar mogelijk moet het gebruik van het product gebaseerd zijn op gevoeligheidsbepalingen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Veiligheidswaarschuwingen voor de gebruiker:

HET INJECTEREN VAN TILMICOSINE BIJ MENSEN KAN FATAAL ZIJN – WEES UITERST VOORZICHTIG OM ACCIDENTELE ZELFINJECTIE TE VERMIJDEN EN VOLG DE TOEDIENINGSINSTRUCTIES EN DE ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN STIPT

Dit product mag alleen worden toegediend door een dierenarts.

Vervoer nooit een met dit diergeneesmiddel gevulde spuit voorzien van een naald. De naald mag alleen op de spuit gezet worden voor het vullen van de spuit of voor het toedienen van de injectie. Houd de spuit en de naald verder altijd van elkaar gescheiden.

Gebruik geen apparatuur voor automatische injectie.

Zorg dat de dieren correct vast staan, ook de dieren in de directe omgeving.

Werk niet alleen als u dit diergeneesmiddel gebruikt.

In geval van zelfinjectie dient ONMIDDELLIJK EEN ARTS TE WORDEN GERAADPLEEGD en hem de bijsluiter of de flacon te worden getoond. Leg een koud kompres (geen ijs rechtstreeks) op de injectieplaats.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor de gebruiker:

Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Eventuele spetters op de huid of in de ogen onmiddellijk met water spoelen.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Handen wassen na gebruik.

OPMERKING VOOR DE ARTS

INJECTIE VAN TILMICOSINE BIJ MENSEN IS IN VERBAND GEBRACHT MET STERFGEVALLEN

Het cardiovasculaire systeem is het doelwit van de toxiciteit en deze toxiciteit kan te wijten zijn aan een blokkade van de calciumkanalen. Intraveneuze toediening van calciumchloride mag alleen overwogen worden als blootstelling aan tilmicosine met zekerheid is bevestigd.

In studies met honden induceerde tilmicosine een negatief inotroop effect met een daaropvolgende tachycardie en een daling van de systemische arteriële bloeddruk en arteriële polsdruk.

DIEN GEEN ADRENALINE  OF BETA-ADRENERGE ANTAGONISTEN ZOALS PROPRANOLOL TOE.

Bij varkens versterkt adrenaline de door tilmicosine geïnduceerde letaliteit.

Bij honden bleek intraveneuze toediening van calciumchloride een positief effect te hebben op de inotrope status van het linker ventrikel en ook te leiden tot enige verbetering in de vasculaire bloeddruk en tachycardie.

Preklinische gegevens en een geïsoleerde klinische melding doen vermoeden dat infusie van calciumchloride kan helpen om de door tilmicosine geïnduceerde veranderingen in de bloeddruk en hartslag bij mensen om te keren.

Toediening van dobutamine moet ook worden overwogen vanwege het positieve inotrope effect, hoewel dit de tachycardie niet beïnvloedt.

Aangezien tilmicosine een aantal dagen in de weefsels aanwezig blijft, moet het cardiovasculaire systeem zorgvuldig bewaakt en ondersteunend behandeld worden.

Artsen die patiënten behandelen die aan dit middel zijn blootgesteld, wordt aangeraden de klinische behandeling te bespreken met het Antigifcentrum op tel: 070/245245.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht.

Alleen gebruiken na een risico/batenbeoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Bij sommige diersoorten werden er interacties tussen macroliden en ionoforen waargenomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij runderen veroorzaakten subcutane injecties van 10, 30 en 50 mg/kg lichaamsgewicht, die drie keer herhaald werden met een tussenpoos van 72 uur, geen sterfte. Volgens verwachting ontwikkelde er zich oedeem op de injectieplaats. De enige laesie die bij de sectie werd waargenomen, was necrose van het myocard in de groep die behandeld was met 50 mg/kg lichaamsgewicht.

Doses van 150 mg/kg lichaamsgewicht die subcutaan werden toegediend met een tussenpoos van 72 uur, veroorzaakten sterfte. Er werd oedeem op de injectieplaats waargenomen en bij de sectie was een lichte necrose van het myocard de enige vastgestelde laesie. Andere waargenomen symptomen waren: moeite met bewegen, verminderde eetlust en tachycardie.

Bij schapen kan eenmalige injectie (ongeveer 30 mg/kg lichaamsgewicht) een lichte verhoging van de ademhalingsfrequentie veroorzaken. Hogere doseringen (150 mg/kg lichaamsgewicht) veroorzaakten ataxie, lethargie en onvermogen de kop op te tillen.

Sterfte trad op na een eenmalige intraveneuze injectie van 5 mg/kg lichaamsgewicht bij runderen en van 7,5 mg/kg lichaamsgewicht bij schapen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.