Aristal 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V410663
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigPaard

Samenstelling

Per ml:
ketoprofen 100 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 0 uur

Varken: vlees en slachtafval: 4 dg

Paard: vlees en slachtafval: 4 dg

Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • ontstekingsremmende en pijnstillende behandeling bij spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen aan de uier.

Varken:

 • ontstekingsremmende en koortsverlagende behandeling van postpartum dysgalactiesyndroom – PPDS – (metritis-mastitis-agalactiesyndroom) en aandoeningen van de luchtwegen.

Paard:

 • ontstekingsremmende en pijnstillende behandeling van ziekten van het musculoskeletale systeem en de gewrichten;
 • symptomatische pijnstillende behandeling bij koliek, postoperatieve pijn en zwelling.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml / CNK: 2936-698
  Flacon 250 ml / CNK: 2936-706

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair of intraveneus

  3 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmaal daags, gedurende maximaal 3 dagen.

  Varken:
  Intramusculair

  Eénmalig 3 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml product per 100 kg lichaamsgewicht).

  Paard:
  Intraveneus

  2,2 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 45 kg lichaamsgewicht), eenmaal daags gedurende 3 – 5 dagen. In geval van koliek mag de behandeling pas worden herhaald na een nieuw klinisch onderzoek.

  Maximaal volume per injectieplaats bij intramusculaire toediening is 5 ml.

  De rubberen stop mag niet meer dan 166 keer worden doorprikt.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen;
  • gastro-intestinale laesies, hemorragische diathese, bloeddyscrasie of hart-, lever- of nieraandoeningen;
  • toediening aan veulens jonger dan 1 maand;
  • toediening gelijktijdig met of binnen 24 uur na andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s).
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen deze symptomen worden gezien: tijdelijke irritatie na herhaalde intramusculaire injecties, maag- en darmirritatie of -ulceratie (door het werkingsmechanisme van ketoprofen waaronder inhibitie van de prostaglandinensynthese), reversibel gebrek aan eetlust na herhaalde toediening aan varkens, allergische reacties.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Bewaar flacon in buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Industrial Veterinaria S.A.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren kan bijkomende risico’s met zich meebrengen. Indien zulk gebruik onvermijdelijk is, kan het nodig zijn de dosering te verlagen en de dieren onder zorgvuldig klinisch toezicht te houden.

Vermijd intra-arteriële injectie.

De aanbevolen dosering of behandelingsduur niet overschrijden.

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren, omdat er een potentieel verhoogd risico is op renale toxiciteit.

In geval van koliek mag een bijkomende dosis enkel na een grondig klinisch onderzoek worden toegediend.

Tijdens de behandeling moeten de dieren steeds over voldoende drinkwater kunnen beschikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd ieder risico op accidentele zelfinjectie.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor ketoprofen of benzylalcohol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Vermijd contact met de huid en de ogen. In geval van spatten, overvloedig spoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Was de handen na gebruik van het product.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van ketoprofen is onderzocht in drachtige laboratoriumdieren (ratten, muizen en konijnen) en in runderen, en er zijn geen teratogene of embryotoxische effecten waargenomen.

Het product kan worden toegediend aan drachtige en lacterende runderen en aan lacterende zeugen.

Daar de effecten van ketoprofen op de vruchtbaarheid, dracht of foetale gezondheid bij paarden niet zijn bepaald, dient het product niet aan drachtige paarden te worden toegediend.

Daar de veiligheid van ketoprofen niet is onderzocht in drachtige zeugen, dient het product in deze gevallen enkel te worden gebruikt op basis van een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Het product niet gelijktijdig met of binnen 24 uur na andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden toedienen.

Gelijktijdig toedienen van diuretica, nefrotoxische geneesmiddelen en anticoagulantia moet worden vermeden.

Ketoprofen wordt in hoge mate aan plasmaproteïnen gebonden en kan in competitie treden met andere sterk proteïnegebonden geneesmiddelen, zoals anticoagulantia.

Omwille van het feit dat ketoprofen de thrombocytenaggregatie kan remmen en gastro-intestinale ulceratie kan veroorzaken, mag het niet in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden die dezelfde bijwerkingen vertonen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er werden geen klinische tekens vastgesteld bij de toediening van het product aan paarden à 5 keer (11 mg/kg) de aanbevolen dosis gedurende 15 dagen, aan runderen à 5 keer (15 mg/kg/dag) de aanbevolen dosis gedurende 5 dagen of aan varkens à 3 keer (9 mg/kg/dag) de aanbevolen dosis gedurende 3 dagen.

Ketoprofen kan overgevoeligheid veroorzaken en ook een nadelige invloed hebben op het darmslijmvlies. Als gevolg hiervan kan het nodig zijn om de behandeling met ketoprofen stop te zetten en de symptomen te behandelen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, mag het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.