Fludosol® 200 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
BE-V661651
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Samenstelling

Per ml:
Flubendazole 200 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 4 dagen
Kip: vlees en slachtafval: 2 dagen; eieren: nul dagen

Indicaties

Varken:
– behandeling van worminfecties veroorzaakt door Ascaris suum (volwassen, migrerende (L3) en intestinale (L4) larvale stadia).

Kip:
– behandeling van worminfecties veroorzaakt door Ascaridia galli (volwassen stadia), Heterakis gallinarum (volwassen stadia), Capillaria spp. (volwassen stadia).

Overige details

 • Verpakking

  Fles 250 ml / CNK 4763-504
  Fles 1 L / CNK 4753-901

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor gebruik in drinkwater.

 • Dosering

  Toediening in het drinkwater.

  Varken:
  2,5 mg flubendazole (= 0,0125 ml of 0,0134 g diergeneesmiddel) per kg lichaamsgewicht dagelijks gedurende 2 opeenvolgende dagen.

  Kip:
  1,43 mg flubendazole (= 0,007 ml of 0,0075 g diergeneesmiddel) per kg lichaamsgewicht dagelijks gedurende 7 opeenvolgende dagen.

 • Contra-indicaties
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen
 • Bijwerkingen

  Kip:
  Onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): ontwikkelingsstoornissen van de veren.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning volgens instructies: 24 uur. Voor voorverdunningen is extra roeren na 12 uur vereist.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Toedieningswegen en dosering
Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. Als dieren groepsgewijs moeten worden behandeld dienen zij op gewicht te worden ingedeeld en dienovereenkomstig te worden gedoseerd, om onder- of overdosering te voorkomen. Op basis van de aanbevolen dosis en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren dient de exacte dagelijkse concentratie van het diergeneesmiddel te worden berekend volgens de volgende formule:

ml diergeneesmiddel/kg lichaamgewicht/dag  X  gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelende dieren : gemiddelde hoeveelheid drinkwater geconsumeerd (l/dier)  =  ml diergeneesmiddel per liter drinkwater

De gemiddelde dagelijkse waterinname moet worden geschat op basis van de waterconsumptie van de vorige dag en 90% van dit gemiddelde moet worden gebruikt om het te bereiden volume gemedicineerd water te berekenen.

Wijze van toediening
Bij gebruik van een weegschaal kan het benodigde volume omgerekend worden op basis van de volgende berekening: hoeveelheid in g diergeneesmiddel benodigd per dag = aantal ml diergeneesmiddel benodigd per dag x 1,075.
De nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan.
De container van het diergeneesmiddel moet voor gebruik 20 seconden krachtig worden geschud.

Voor gebruik in een medicatietank
Voeg het berekende volume diergeneesmiddel toe aan het volume drinkwater dat moet worden geconsumeerd en roer de suspensie gedurende minstens 20 seconden met een handmatige mixer (garde) totdat het mengsel enigszins troebel lijkt, wat aangeeft dat het een homogeen mengsel is.

Voor gebruik in een doseerpomp
Voeg het berekende volume van het diergeneesmiddel toe aan het drinkwater in de voorraadcontainer van de doseerpomp en roer de suspensie gedurende minstens 20 seconden met een handmatige mixer (garde) totdat het mengsel licht troebel lijkt, wat aangeeft dat het een homogeen mengsel is. Roer de suspensie 12 uur na de bereiding van het mengsel opnieuw gedurende minstens 20 seconden met een handmatige mixer (garde).

Een homogene suspensie na verdunning van het diergeneesmiddel kan reeds verkregen worden door minstens 20 seconden zachtjes te roeren tot de suspensie licht troebel wordt.
De maximale aanbevolen verdunningsconcentratie is 50 ml diergeneesmiddel per liter.
Zorg voor en na de behandelingsperiode dat het waterdistributiesysteem wordt gereinigd.
Indien nodig, onthoud de dieren van drinkwater 2 uur vóór de behandeling om de waterinname te stimuleren.
De dagelijkse hoeveelheid dient zodanig aan het drinkwater te worden toegevoegd dat alle medicatie binnen 24 uur is geconsumeerd. Zorg ervoor dat het gemedicineerde water volledig wordt geconsumeerd om onderdosering te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot ondoeltreffend gebruik en de ontwikkeling van resistentie kan bevorderen.

Speciale waarschuwingen

De behandeling met het diergeneesmiddel geeft alleen optimale resultaten wanneer tegelijkertijd een strikte hygiëne van de stal en de hokken in acht genomen wordt.
Onnodig gebruik van antiparasitica of gebruik anders dan aangegeven in de SPC kan de selectiedruk op resistentie verhogen en leiden tot verminderde werkzaamheid. De beslissing om het diergeneesmiddel te gebruiken dient voor elke kudde/koppel gebaseerd te zijn op bevestiging van de parasitaire soort en mate van besmetting, of op een inschatting van het risico op infectie gebaseerd op epidemiologische eigenschappen.

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

 • te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode;
 • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Het wordt aangeraden om gevallen waarbij resistentie vermoed wordt verder te onderzoeken, gebruik makend van een geschikte diagnostische methode (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(en) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere farmacologische groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend. Bevestigde resistentie dient gerapporteerd te worden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of aan de bevoegde autoriteiten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij dieren

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel bevat flubendazole, dat bij sommige mensen overgevoeligheidsreacties (allergie) en contactdermatitis kan veroorzaken. Het diergeneesmiddel bevat ook parahydroxibenzoaten die een contactovergevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken bij eerder gesensitiseerde personen.
Het diergeneesmiddel kan huid- en oogirritatie veroorzaken.
Vermijd direct contact met het diergeneesmiddel.
Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit handschoenen moeten worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel. Was de handen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor flubendazole of één van de hulpstoffen (methylparahydroxybenzoaat en/of propylparahydroxybenzoaat) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van oogcontact, grondig spoelen met water. In het geval van persisterende conjunctivale roodheid dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu

Wegens zorgen om het milieu wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt bij pluimvee of varkens met vrije uitloop, moeten dieren worden opgehokt tijdens de behandelingsperiode en gedurende 1 dag na de laatste behandeling.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht, lactatie of leg worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Geen bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Flubendazole heeft een lage acute orale toxiciteit.

Bij kippen, zijn geen ongewenste effecten waargenomen na toediening van tot 4 maal de aanbevolen dosering gedurende 14 dagen. Zelfs bij doses die 4 maal de aanbevolen dosering zijn, verandert de kwaliteit van de eieren niet. Alleen een daling van het gewicht van de eieren en een lichte daling van de eierproductie kan worden waargenomen bij doses van tweemaal de aanbevolen doseringen hoger. Het gewicht van de eieren wordt weer normaal wanneer de behandeling wordt stopgezet.

Bij varkens zijn geen ongewenste effecten waargenomen na toediening van een dosis van 5 x 2,5 mg flubendazole per kg gedurende 3 x 2 opeenvolgende dagen (bijv. 12,5 mg flubendazole gedurende 6 dagen).
In het geval van een grote overdosis kan op de 2e dag van de behandeling milde diarree van voorbijgaande aard optreden, die mogelijk 7 tot 12 dagen aanhoudt zonder het gedrag of de prestaties van de dieren te beïnvloeden.

Belangrijke onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.