Melovem® 30 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
EU/2/09/098/005 (50 ml)
EU/2/09/098/006 (100 ml)
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 30 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 15 dagen; melk: 5 dagen

Varken: vlees en slachtafval: 5 dagen

Indicaties

Rund:

 • acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee;
 • diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee;
 • aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie;
 • verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varken:

 • niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen;
 • aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinaemie (mastitis-metritis-agalactiesyndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 ml / CNK: 3086-535
  Flacon 100 ml / CNK: 3086-519

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Subcutaan

  0,5 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,5 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.

  Varken:
  Intramusculair

  0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, waar nodig in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

  Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

  Wanneer groepen dieren worden behandeld, wordt het gebruik van een opzuignaald aangeraden om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. Het maximaal aantal maal aanprikken dient beperkt te worden tot 20 keer.

 • Contra-indicaties
  • een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen;
  • aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale laesies;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • gebruik bij dieren jonger dan één week (voor de behandeling van diarree bij rundvee).
 • Bijwerkingen

  Door rundvee en varkens wordt zowel de subcutane als de intramusculaire toediening goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.

  In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling van kalveren met Melovem®, 20 minuten voorafgaand aan het onthoornen, vermindert post-operatieve pijn. Melovem® alleen geeft onvoldoende pijnverlichting tijdens het onthoornen. Voor het verkrijgen van voldoende pijnverlichting tijdens operatie is co-medicatie met een geschikt verdovend middel nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan een potentieel risico op nefrotoxiciteit bestaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Accidentele zelfinjectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) 

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.