Persbericht | Introductie Melovem® 15 mg/ml

Optimale verpakking en eenvoudige toediening:

Melovem® 15 mg/ml orale suspensie voor pijnverlichting bij paarden

Raamsdonksveer 24-08-2023 – Dopharma breidt haar NSAID-assortiment uit met Melovem® 15 mg/ml. Deze orale suspensie is exclusief voor paard geregistreerd en een welkome toevoeging op de bekende Melovem® 20 mg/ml injectie (i.v.) van Dopharma voor de behandeling van paarden.

Snelle pijnverlichting dankzij het zelf toedienen door de paardeneigenaar

Net als bij Melovem® 20 mg/ml, is meloxicam de werkzame stof in Melovem® 15 mg/ml. Het grote verschil én voordeel is dat de paardeneigenaar Melovem® 15 mg/ml zelfstandig mag toedienen via het voer of direct in de mond van het paard. Het diergeneesmiddel is wel receptplichtig.

U kunt Melovem® 15 mg/ml inzetten voor de verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij paarden.

Als de symptomen ernstig zijn, kan de dierenarts als eerste Melovem® 20 mg/ml intraveneus toedienen. Als vervolgbehandeling wenselijk is, kan dit met Melovem® 15 mg/ml orale suspensie.

Unieke verpakking voor maximaal rendement van Melovem® 15 mg/ml

Melovem® 15 mg/ml orale suspensie voor paarden komt in een unieke verpakking. Door de vorm van de flacon is de suspensie makkelijk opschudbaar. Tevens zorgt het unieke ontwerp ervoor dat het product volledig benut wordt; er gaat geen druppel verloren.

Daarnaast vindt u in de verpakking een bijbehorende spuit met maatverdeling op lichaamsgewicht. Ook het (herbruikbare) deksel is voorzien van een maatverdeling. Tot slot zijn de flacons dusdanig ontworpen dat deze op meerdere manieren stapelbaar zijn. Wel zo handig in het schap.

Melovem® 15 mg/ml is dan ook een gebruiksvriendelijke oplossing voor de paardeneigenaar die in de toolbox van iedere dierenarts thuishoort.

Ga naar de productpagina voor de volledige productinformatie.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

 

Digitaal bestelformulier

Er zijn van die dagen dat het gewoon druk is. Daardoor is het weleens lastig om tijdens kantooruren uw bestelling te plaatsen. Daar bieden we nu een oplossing voor: een digitaal bestelformulier.

Dit kunt u hier downloaden. U vult het formulier op uw computer in, slaat het op en verstuurt het via de bestelknop op het formulier direct naar Dopharma. Uw bestelling komt zowel bij onze Customer Service als bij uw direct contactpersoon binnen. De eerstvolgende werkdag wordt uw bestelling in behandeling genomen zoals u gewend bent.

We hopen u hiermee extra service te bieden. Uiteraard kunt u ook nog steeds gewoon bellen om uw bestelling door te geven.

Toltrazuril orale suspensie voor biggen met verkorte wachttijd

Al enkele jaren kon u bij Dopharma Dozuril® Pig 50 mg/ml verkrijgen, een suspensie met toltrazuril voor orale toediening aan jonge biggen (3 tot 5 dagen oud). Dit was een toelating van Lavet. De wachttijd voor biggen was 77 dagen. Uit de praktijk leerden we dat dit te lang is voor biggen die op 10 weken leeftijd geslacht worden. Gemotiveerd door deze feedback heeft Dopharma zelf residuonderzoek gedaan en hebben we een nieuwe toelating gekregen met 61 dagen wachttijd! Vanaf heden vervangt deze nieuwe Dozuril® 50 mg/ml de oude Dozuril Pig 50 mg/ml.

Beide producten zijn toegelaten ter voorkoming van klinische symptomen van coccidiose bij neonatale biggen (3 – 5 dagen oud) op bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Isospora suis.

Naast de significante verkorting van de wachttijd is de nieuwe Dozuril 50 mg/ml ook langer houdbaar na openen. Dit was 3 maanden en is nu 6 maanden.

Bekijk de uitgebreide productinformatie online

Dopharma nu volledig eigenaar van Ripac-Labor

Op 1 september 2017 heeft Dopharma 65% van de aandelen van Ripac-Labor, een Duitse producent van bedrijfsspecifieke vaccins, overgenomen. Sindsdien heeft Dopharma samen met Mevrouw Dagmar Köhler-Repp, beherend aandeelhoudster, Ripac-Labor verder ontwikkeld.

Al sinds 2014 heeft Dopharma uitgebreide ervaring opgedaan in de verkoop, distributie en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. We zien dit type profylaxe als een belangrijk strategische focus in diergezondheidsoplossingen en Dopharma zal hierin blijven investeren.

Om deze reden is Dopharma met mevrouw Köhler-Repp overeengekomen om ook de resterende aandelen van haar over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat zij per 31 juli 2021 haar werkzaamheden voor Ripac-Labor heeft beëindigd.

Ripac-Labor wordt nu vertegenwoordigd door de heer Heiko Rüdiger als Managing Director. Hij werkt sinds eind 2020 voor Ripac-Labor en zal de leiding voeren van dit onderdeel van de Dopharma Groep.

Met Ripac-Labor blijven we ons inzetten voor de levering en verbetering van deze belangrijke vaccins in Europa, zodat u als onze gewaardeerde klant zeker bent van de beschikbaarheid van de vaccins.

Deze ontwikkeling betekent voor Ripac-Labor dat er meer geïnvesteerd zal worden in de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Daarnaast maakt de vergroting van de productiecapaciteit het mogelijk om aan de vraag naar bedrijfsspecifieke vaccins te voldoen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Heiko Rüdiger (in Duits of Engels) / Erik Pieke (Nederlands).

[email protected]
+49 175 4709368

[email protected]
+31 162 582000

De ins en outs op het gebied van farmacovigilantie

Met regelmaat merken we dat het in de praktijk niet altijd helder is wat farmacovigilantie precies inhoudt en dat er soms onduidelijkheid bestaat over het melden van vermoedelijke bijwerkingen. Met dit artikel willen we de meest voorkomende vragen/onduidelijkheden wegnemen.

Wat is veterinaire farmacovigilantie, oftewel diergeneesmiddelenbewaking?
Farmacovigilantie is het monitoren van zowel de veiligheid als de effectiviteit van een diergeneesmiddel na toelating op de markt. Het is evident dat er altijd risico’s kleven aan het gebruik van diergeneesmiddelen, maar binnen de farmacovigilantie draait alles om de balans tussen de baten en de risico’s die het gebruik van een diergeneesmiddel met zich meebrengt. Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid; de autoriteiten, farmaceuten, dierenartsen, eindgebruikers en overige personen in de keten.

Een aanvraag voor registratie van een diergeneesmiddel moet onderbouwd worden met registratiestudies. Wanneer een diergeneesmiddel na toelating door de autoriteiten op de markt gebracht wordt, kan er nieuwe informatie uit het veld aan het licht komen doordat het bij een groter aantal dieren wordt gebruikt dan tijdens de registratiestudies. Daarnaast kunnen de omstandigheden waaronder het diergeneesmiddel in de praktijk gebruikt wordt, anders zijn dan die tijdens de registratiestudies. Bijvoorbeeld doordat het diergeneesmiddel gebruikt wordt in combinatie met andere (diergenees)middelen, bij een andere waterkwaliteit (voor diergeneesmiddelen die via het drinkwater toegediend worden) of bij specifieke rassen die mogelijk een verhoogd risico hebben op een overgevoeligheidsreactie. Dit alles kan waardevolle nieuwe informatie opleveren. Voor het verkrijgen van deze essentiële informatie zijn we als registratiehouder afhankelijk van meldingen vanuit het veld.

Elke registratiehouder is verplicht een farmacovigilantiesysteem te hebben en dit systeem wordt regelmatig geïnspecteerd door de autoriteiten. Dit systeem bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:

  • Het onderzoeken en melden van bijwerkingen.
  • Het regelmatig evalueren van bijwerkingen per actieve component om signalen met betrekking tot veiligheid en effectiviteit tijdig te detecteren.
  • Het trainen van alle medewerkers die klantcontact hebben om mogelijke bijwerkingen te herkennen in vragen of opmerkingen en om van daar uit vervolgstappen te nemen.
  • Verstrekken van periodieke rapportages aan de autoriteiten. Deze rapporten hebben betrekking op veiligheid en effectiviteit van diergeneesmiddelen met als doel de baten-risico-balans opnieuw te evalueren. Bij een verandering in deze balans kan er actie ondernomen worden op basis van de nieuw beschikbare informatie.
  • Waarborgen dat het systeem en de procedures ook in andere landen gevolgd worden. Dit gebeurt door middel van inspecties en/of trainingen bij eigen vestigingen en distributeurs.

Welke types bijwerkingen onderscheiden we?
Er zijn zes verschillende categorieën: bijwerking bij dieren, een vermoeden van verminderde werkzaamheid, een overschrijding van de wachttijd, bijwerking bij mensen, milieutoxiciteit en transmissie van infectieuze agentia via een diergeneesmiddel. De meest voorkomende meldingen die we ontvangen vallen in de eerste drie categorieën.

Hoe kan ik een bijwerking doorgeven?
U kunt een vermoedelijke bijwerking doorgeven aan het CBG, rechtstreeks aan de registratiehouder of aan de distributeur.  Naast de diergeneesmiddelen waarvan wij registratiehouder zijn, hebben we ook een aantal diergeneesmiddelen in portfolio waarvan we uitsluitend distributeur zijn. Informatie over vermoedelijke bijwerkingen na gebruik van diergeneesmiddelen die door ons gedistribueerd worden, wordt door ons doorgegeven aan de desbetreffende registratiehouder. Deze is dan verantwoordelijk voor het onderzoeken, beoordelen en melden bij de autoriteiten. Dopharma fungeert dan slechts als tussenpersoon.

Na een melding bij het CBG zal deze de registratiehouder(s) van de betrokken producten over de bijwerking informeren.

Op onze website kunt u het farmacovigilantieformulier vinden. Deze kunt u digitaal invullen en naar ons toe sturen (https://www.dopharma.nl/farmacovigilantie). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met Dopharma: via uw contactpersoon of via ons algemene nummer: 0162-582000.

Dienen meldingen volgend uit off-label use ook gemeld te worden?
Jazeker. De reden hiervoor is dat ook informatie met betrekking tot vermoedelijke bijwerkingen na off-label use zeer waardevol kan zijn om bepaalde risico’s op het gebied van veiligheid of effectiviteit aan het licht te brengen.

Ik heb een vermoedelijke bijwerking waargenomen die al in de bijsluiter/SPC staat. Moet deze gemeld worden?
Jazeker. Reeds bekende bijwerkingen moeten ook geregistreerd worden; uiteindelijk draagt dit ook bij aan meer kennis over diergeneesmiddelen. Zelfs wanneer er helemaal geen nieuwe bijwerkingen aan het licht komen, leiden deze meldingen tot belangrijke informatie over de frequentie van vóórkomen van bekende bijwerkingen. Indien blijkt dat de desbetreffende bijwerking veel frequenter voorkomt dan reeds bekend was, kan het zijn dat de productinformatie hierop aangepast wordt.

Wat gebeurt er met uw melding?
Na ontvangst van uw melding bekijken we of er nog aanvullende informatie nodig is.  Zodra de set aan benodigde gegevens compleet is, beoordelen we of deze aan de criteria van een bijwerking voldoet. Indien dat het geval is, wordt alle beschikbare informatie nauwkeurig door ons onderzocht en volgt een beoordeling aangaande de causaliteit: in hoeverre kunnen de waargenomen symptomen gerelateerd zijn aan het gebruik van het diergeneesmiddel? Hierbij worden allerlei zaken meegenomen, zoals de tijdsrelatie, het farmacologisch en toxicologisch profiel van de actieve component(en), de dosis-effect relatie, data uit de literatuur, betrouwbaarheid van de data.
Vervolgens melden we alle data inclusief onze beoordeling in de Europese database voor veterinaire farmacovigilantie. Via deze database wordt de bijwerking doorgegeven aan de autoriteiten van het land waarin de bijwerking is opgetreden. Voor Nederland is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij beoordelen dan eveneens de causaliteit. Afhankelijk van deze beoordeling, kan het noodzakelijk zijn dat wij als registratiehouder aanvullend onderzoek verrichten en/of dat de productinformatie van het diergeneesmiddel aangepast wordt. Uiteraard gebeurt dit normaal gesproken niet naar aanleiding van slechts één enkele melding, tenzij een casus dusdanig ernstig van aard is dat directe actie noodzakelijk is.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uiteraard zijn uw gegevens bij ons bekend nadat u een melding heeft gedaan. Wij zijn ook verplicht deze te bewaren. Wanneer een bijwerking door ons gemeld wordt bij de autoriteiten (of door een andere registratiehouder indien wij hun diergeneesmiddel distribueren), gebeurt dat standaard met alleen de vermelding van uw initialen en de eerste twee cijfers van uw postcode. De gegevens van de diereigenaar worden op dezelfde manier behandeld, indien ze in de melding opgenomen zijn. Wanneer u aangeeft anoniem te willen blijven, wordt de melding volledig anoniem gedaan.
In het geval dat de autoriteiten aanvullende documentatie opvragen, zoals bijvoorbeeld sectie-uitslagen of wateranalyserapporten, worden deze door ons aangeleverd. Daarbij zorgen we ervoor dat er geen gegevens zichtbaar zijn die zouden kunnen leiden tot identificatie van de melder/diereigenaar.

Het voordeel van het melden van bijwerkingen voor u als dierenarts
Naast het feit dat u en wij verplicht zijn vermoedelijke bijwerkingen te melden, zitten er veel voordelen aan het melden hiervan. Meldingen leiden tot meer kennis over diergeneesmiddelen en actieve stoffen.

Het gebruik van diergeneesmiddelen wordt veiliger doordat er meer bekend wordt over welke risico’s er aan het gebruik verbonden zijn, hoe deze risico’s te minimaliseren zijn en hoe eventuele bijwerkingen voorkómen of behandeld kunnen worden. Dierenartsen kunnen zo steeds beter anticiperen op de mogelijke risico’s en dus beter afgewogen keuzes maken. Op de langere termijn zorgt uw melding ervoor dat diergeneeskunde van een steeds hoger niveau wordt.

Voor verdere vragen met betrekking tot farmacovigilantie kunt u ons bereiken via [email protected] of via 0162-582000.

Bekijk de nieuwe kalkoenen kennisbank op www.dopharmaforturkeys.com

Kalkoenen zijn een unieke soort pluimvee. In de kalkoenenhouderij zijn bepaalde specifieke fysiologische eigenschappen en gedrag belangrijk, hetgeen vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij kippen.

Dopharma erkent kalkoenen als een belangrijke diersoort. We zien de behoefte voor specifieke producten voor kalkoenen, en zijn daarom een aantal jaren geleden al gestart met het verkrijgen van registraties speciaal voor kalkoenen. Op deze manier kunnen dierenartsen en veehouders de kalkoenen behandelen op een verantwoordelijke manier. Als resultaat kunnen we u producten aanbieden met indicaties, dosering en wachttijden specifiek voor kalkoenen.

Om een internationaal netwerk te ontwikkelen en kennis te delen over kalkoenengezondheid en uitdagingen die u als dierenarts tegen komt, hebben we bij Dopharma 2021 omgedoopt tot Year of the Turkey. We willen informatie die verspreid bekend is samenbrengen en delen met verschillende mensen, kalkoenenhouders en dierenartsen die de kalkoenenbedrijven bezoeken. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. Met alle informatie leert Dopharma wat u nodig heeft op het gebied van diergeneesmiddelen om de kalkoenen gezond te houden. Op deze manier kunnen we uw gereedschapskist op een waardevolle manier uitbreiden.

En… ook de jaren na 2021 zullen kalkoenenjaren zijn voor ons!!

Kijk snel op www.dopharmaforturkeys.com

Ontwikkelingen aan verpakkingen Dopharma producten

Dopharma Italië is nu een feit

In de mooie omgeving van het Iseomeer, organiseerde Dopharma International op 1 juli 2019 de aftrap van Dopharma Italië. Vanaf nu opereert Dopharma rechtstreeks vanuit een eigen logistiek platform in de regio Milaan. De portfolio bestaat uit Dopharma producten aangevuld met de nieuw verworven producten van Boehringer Ingelheim, zoals Prazil en Cefovet.

De Italiaanse organisatie wordt geleid door Claudio Guarini als Country Manager. De 5 sales agenten zijn aanwezig in het noordelijke deel van Italië wat de regio is met de hoogste concentratie aan voedselproducerend vee.

Komend jaar zal Dopharma Italië verder uitgebreid en versterkt worden met nieuwe mensen en producten.

Net als voor alle Dopharma vestigingen, hebben we ook voor de Italiaanse markt een speciale website ontwikkeld. Hier wordt Dopharma in het Italiaans gepresenteerd. Na registratie/inloggen kan men de productinformatie raadplegen. Bekijk hier de Italiaanse website.

news

AMCRA: “Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in Belië”

In 2018 wordt de grootste reductie in het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde verwezenlijkt sinds 2011.
Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een enorme uitdaging voor de volks- en dierengezondheid.

In antwoord op dit risico werden ambitieuze reductiedoelstellingen gedefinieerd voor het gebruik van antibiotica bij dieren met 2011 als referentiejaar. Het merendeel van de in 2018 genoteerde resultaten zijn erg positief met een daling in het totale gebruik van antibiotica met 12,8% ten opzichte van 2017. Ondanks een punctuele stijging in het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica in 2018 wordt met de totale daling sinds 2011 de beoogde doelstelling van 75% minder tegen 2020 nog steeds ruimschoots behaald. De reductiedoelstelling over het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders, die reeds in 2017 werd bereikt, werd verder overschreden in 2018.

Lees het hele artikel hier.

news

Wijnand de Bruijn opnieuw gekozen als president van AnimalhealthEurope

Met trots willen wij meedelen dat Wijnand de Bruijn door de bestuursleden van AnimalhealthEurope op 5 juni 2019 voor de 3e mandaat is gekozen als president.

Lees het officiele nieuwsbericht van AnimalhealthEurope hier.